Leclandesdivorcees

For A Brighten Shine .

กรมการขนส่งทางบก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ กับ บริษัทประกันภัย

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยและ บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย พัฒนาระบบ
การประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลและประวัติการเดินรถ Online แบบ Real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

joker123

วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายคมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดยนายธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สล็อต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP รวมถึงรถประเภทอื่นๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการ นำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้วนั้น ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการขนส่ง การใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามเดินรถด้วย GPS Tracking กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสามบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย

สล็อตออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ประกอบการที่มีบันทึกประวัติการเดินรถดี ไม่มีอุบัติเหตุ ข้อมูลดังกล่าว ภาคประกันภัยจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยของผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ภาคประกันภัยสามารถนำข้อมูลประวัติการเดินรถของผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคประกันภัย ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้น ผ่านการทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ภาคประกันภัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยี เพิ่มเติม

jumboslot

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษ ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดต่อเพื่อขอรับส่วนลดค่าเครื่องและค่าติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2841-5050

slot

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกทุกครั้ง

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การแก้ไขดัดแปลงตัวรถที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกทุกครั้ง หากฝ่าฝืนใช้
รถโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์แต่งรถ ขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน

joker123

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับมาตรฐานยานพาหนะของประเทศไทย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมาย กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดให้เจ้าของรถที่ต่อเติม แก้ไขดัดแปลงรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ และแก้ไขรายละเอียดในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำรถไปใช้งาน โดยเฉพาะกรณีการดัดแปลงรถที่ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ หรือการติดตั้งเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น เช่น การติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยก

สล็อต

สล็อต

สิ่งของ (Tail Lift) การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง การแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก เสริมแหนบ ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว หรือระบบขับเคลื่อน เป็นต้น เนื่องจากเป็นการแก้ไขดัดแปลงรถที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงและโครงสร้างหลักของรถ ส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน ต้องนำรถเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนไว้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนนด้วย ส่วนกรณีที่มีการเปลี่ยนสีรถไปจากที่จดทะเบียนไว้ ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงสีรถ โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนสีรถได้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หากตรวจสอบพบการแก้ไขดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สล็อตออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก เจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมาย หากเป็นรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีเป็นรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น แร็คหลังคา โรลบาร์ สปอยเลอร์ แม็กไลน์เนอร์ กันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน (Bicycle Rack) เป็นต้น อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลให้สภาพรถเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ถือเป็นการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้อง

jumboslot

ขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก แต่เจ้าของรถต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ขนาดและตำแหน่งในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ
ให้มีความเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งานบนท้องถนน โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งชี้แจง แนะนำ และสร้างความเข้าใจกับประชาชนและเจ้าของรถ ถึงความสำคัญของการใช้งานรถตามมาตรฐานของผู้ผลิต ส่วนเจ้าของรถที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขดัดแปลงรถต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถไปใช้งานเพื่อความปลอดภัย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 บทพิสูจน์โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 บทพิสูจน์โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถ
ใช้ GPS” ต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ

joker123

วันนี้ (6 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายกมล บูรณพงศ์, นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards จากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะ

สล็อต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ นำสู่ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามการเดินรถทุกคันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นรูปธรรมด้วยข้อมูล Online แบบ Real-time ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการ

สล็อตออนไลน์

แข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี GPS Tracking มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถ เริ่มจากการใช้กับรถขนส่งวัตถุอันตราย ก่อนจะเริ่มประกาศใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สำหรับรถจดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องบ่งชี้ผู้ขับรถในทันที กรณีที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้วกำหนดให้ต้องสามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลให้กับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก และสำหรับรถที่ยังไม่ได้ติดตั้งต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามกำหนดแบ่งเป็นรถโดยสารสองชั้นต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2559 รถตู้โดยสารประจำทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) ต้องติดตั้ง GPS ภายใน 31 มีนาคม 2560 รถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง และรถลากจูงต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทไม่ประจำทางต้องติดตั้งภายในปี 2561 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทส่วนบุคคล ต้องติดตั้งภายในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีรถที่เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแล้วจำนวนกว่า 230,000 คันทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ออกแบบระบบบริหารจัดการเชิงป้องกัน วางระบบควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง

jumboslot

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือไม่ใช้ใบอนุญาตขับรถเพื่อแสดงตัวตนของพนักงานขับรถ อีกทั้งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เมื่อพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนสามารถประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการระงับเหตุได้อย่างทันสถานการณ์ จึงเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งยังทำให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เกิดตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่สังคมสาธารณะด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ในนามของกรมการขนส่งทางบก การได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเปลี่ยนโฉมหน้าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสู่ความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

slot

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 1 เม.ย. 63

กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง การดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวันนี้ (1 เมษายน 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น ศรีสะเกษ นครพนม ลำพูน พะเยา บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ปทุมธานี นครราชสีมา แม่ฮ่องสอน แพร่ ตรัง ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด เพชรบุรี พัทลุง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กำแพงเพชร สมุทรปราการ พิษณุโลก ตราด ชัยนาท ราชบุรี ระยอง สระบุรี ขอนแก่น ระยอง แม่ฮ่องสอน จันทบุรี สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 4 ดำเนินการการตาม

joker123

มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบการขนส่งสาธารณะทางถนน และนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จัดที่นั่งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสติดต่อ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดเตรียมคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) เพื่อให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง

สล็อต

ทั้งนี้ กำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ให้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
•ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

สล็อตออนไลน์

•ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) ห้องอบรมและทดสอบ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
•ดำเนินการตามมาตรการ social distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์

jumboslot

•ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal กรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

slot

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! รถบรรทุกที่มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์จำนวนมาก เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! รถบรรทุกที่มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์จำนวนมาก เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มีความผิดตามกฎหมาย ปรับ
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไข

joker123

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน กรณีรถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ (Spot Light) ที่ด้านหน้ารถจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดอาการสายตาพร่ามัว เนื่องจากโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์ โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคม ไม่มีการควบคุมการกระจายของแสง ไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสง (Cut-off Line) เพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกัน ดังนั้น รถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์จึงก่อให้เกิดอันตรายและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกไว้แล้ว ซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ โคมไฟแสงพุ่งไกล (ไฟสูง) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่ด้านหน้า ระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา โคมไฟแสงพุ่งต่ำ (ไฟต่ำ) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 ดวง ติดที่ด้านหน้า ระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา และต้องมีทิศทางส่องสว่างไปด้านหน้าโดยจะต้องไม่เบี่ยงเบนไปทางด้านขวา หรือส่องขึ้นสูงเกินไปจนทำให้รบกวนสายตาผู้อื่น โคมไฟแสดงความกว้าง (ไฟหรี่) แสงขาว/เหลืองอ่อน จำนวน 2 – 4 ดวง ติดที่

สล็อต

ด้านหน้า ระดับเดียวกันทั้งข้างซ้ายและขวา โคมไฟเลี้ยว ชนิดไฟกระพริบ แสงเหลือง ติดที่ด้านหน้า 2 ดวง ด้านท้าย 2 – 4 ดวง โคมไฟท้าย จำนวน 2 – 4 ดวง โคมไฟหยุด จำนวน 2 – 4 ดวง โคมไฟถอย แสงขาว จำนวนไม่เกิน 2 ดวง โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว อย่างน้อย 1 ดวง และโคมไฟแสดงส่วนสูง แสงเขียว จำนวน 4 ดวง ที่ด้านหน้าบนตัวถังส่วนบรรทุกหรือหลังคารถด้านหน้า และ 2 ดวง แสงแดง ที่ด้านท้าย
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินการเข้มงวดกวดขันรถบรรทุกในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 71 ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบ

สล็อตออนไลน์

ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และอาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของรถบรรทุกให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนด นอกจากนี้ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์ สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ รวบรวมแจ้งได้ที่ Line : @1584DLT, Facebook : “1584 ร้องเรียนรถโดยสาร

jumboslot

สาธารณะ” กรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ โดยค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กระทรวงคมนาคม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนรถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน

กระทรวงคมนาคม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนรถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เร่งจัดทำ แอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ติดตามรถได้เพื่อความปลอดภัย ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการได้
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบก จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS โดยต้องมีความสามารถในการติดตามรถแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัย และผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ในขณะเดียวกัน เพื่อความสะดวกและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและสร้างความเข้าใจกับผู้ขับรถแท็กซี่

joker123

พร้อมกันนี้ได้ให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาบริการรถรับจ้างทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการมีรายได้เสริมและเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการการเดินทาง โดยเรียกใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมของประชาชน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียน ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง โดยการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน และส่งเสริมให้ ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตาม

สล็อต

กฎหมาย ทั้งนี้ จะได้มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข การจดทะเบียนและผู้ขับรถ เจ้าของรถต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง คนขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์สาธารณะ ส่วนรถยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน รถยนต์นั่งสามตอนแวน หรือรถยนต์ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และจะกำหนดขนาดรถที่ให้บริการ ที่มี

สล็อตออนไลน์

ความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน เมื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดไว้ที่ตัวรถ โดยจะมีการกำหนดแบบของเครื่องหมายและตำแหน่งการติดตั้ง ส่วนทะเบียนรถยังคงใช้หมายเลขและแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเดิม อย่างไรก็ตาม รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงกำหนดให้มี อายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

jumboslot

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวทิ้งท้ายว่า ระหว่างที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกกฎหมาย ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาให้บริการระบบแอปพลิเคชันในการเรียกรถให้สอดคล้องกับต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนทะเบียนบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในกฎหมายสมควรจะให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแก้ได้ตามสถานการณ์หรือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการดำเนินการออกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการทั้งสองเรื่องได้พร้อมกัน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

slot

กรมการขนส่งทางบก ชวนใช้บริการแอปพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี DLT Vehicle Tax

กรมการขนส่งทางบก ชวนใช้บริการแอปพลิเคชันชำระภาษีรถประจำปี DLT Vehicle Tax เพียงมีสมาร์ทโฟนก็สามารถชำระภาษีรถได้สะดวก รวดเร็ว ไม่
ต้องเดินทาง เหมาะกับไลฟ์สไตล์ New Normal พร้อมเผยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีการใช้บริการชำระภาษีรถผ่านแอปพลิเคชันกว่า 2,000 ราย

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมการขนส่งทางบก แนะนำใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ของกรมการขนส่งทางบก รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน โดยเมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถ

joker123

ประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้พัฒนาบริการรับชำระภาษีรถประจำปีอีกหลากลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เคาน์เตอร์เซอร์วิส, โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ เบื้องต้นรองรับเฉพาะรถที่ไม่เข้าข่ายต้องนำรถไปตรวจสภาพ อาทิ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่ได้เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จด

สล็อต

ทะเบียนครั้งแรก ที่ไม่มีภาษีค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 ปี ไม่ถูกอายัดทะเบียน ไม่ใช่รถที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทก๊าซ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพก่อนชำระภาษีประจำปี สามารถใช้บริการชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถหรือบริการเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่ง, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ หรือที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถิติการให้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีผู้ใช้บริการ

สล็อตออนไลน์

จำนวนทั้งสิ้น 503,754 คัน แบ่งเป็นการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 มากที่สุด จำนวน 397,702 คัน รองลงมาคือการใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 58,914 คัน จำนวน 31,134 คัน ในส่วนของบริการชำระภาษีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 2,024 คัน และบริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) มีผู้ใช้บริการจำนวน 904 คัน นอกจากนี้ ยังมีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านหน่วยงานเครือข่าย อาทิ

jumboslot
เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีผู้ใช้บริการจำนวน 11,184 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1,235 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 621 คัน และผ่านธนาคารที่ร่วมโครงการ จำนวน 36 คัน สอบถามข้อมูลการชำระภาษีรถประจำปีเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

slot

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”

กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนเจ้าของรถเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ภายใต้ความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฟรี!!! ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ใกล้ถึงช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นในทุกเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ เพื่อความปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่าง

joker123

วันที่ 10 มีนาคม 2564 – 10 เมษายน 2564 เชิญชวนประชาชนเจ้าของรถนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่คิดค่าบริการ มีรายการตรวจเช็กความพร้อมจำนวนกว่า 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ อุปกรณ์ปัดน้ำฝน การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น สามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ก่อนเข้าใช้บริการ

สล็อต

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยดีมาโดยตลอด อาทิ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย, สมาคมการค้าไทย-ยุโรป (TEBA), สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย, สถาบันยานยนต์ไทย, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสัน มอเตอร์

สล็อตออนไลน์

(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ เซลล์ จำกัด, บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด, เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด, บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด หรือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน), บริษัท บี-ควิก จำกัด, บริษัท ฟอร์ซเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์บริการ AUTO QUIKS), บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด,

jumboslot

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น ร่วมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถ ก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการใช้งานรถที่สภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

slot

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เปิดให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ยื่นขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เปิดให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ยื่นขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สะดวก ประหยัดเวลา และทันต่อสถานการณ์โลกธุรกิจ พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการให้บริการ

joker123

วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเริ่มให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ซึ่งเป็นระบบการให้บริการด้านประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกในรูปแบบออนไลน์แบบครบวงจร ตั้งแต่การยื่นเอกสารจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

สล็อต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มากขึ้น ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมยกระดับการให้บริการประชาชน พัฒนาระบบการบริการที่มีอยู่เดิมด้วยการสร้างนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยยึดหลักการบริหารงานภาครัฐแบบสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกถือเป็นหน่วยงานที่มีระบบการให้บริการประชาชนจำนวนมาก และได้พัฒนาระบบงานเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) นับเป็นมิติใหม่ของการให้บริการด้านประกอบการขนส่งซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยตรง

สล็อตออนไลน์

ระบบงานดังกล่าวรองรับทุกกระบวนการในการดำเนินงานด้านประกอบการขนส่ง มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการยื่นคำขอ ลดการใช้กระดาษด้วยการยื่นคำขอและส่งเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ ลดระยะเวลาการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้ประกอบการขนส่งไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก พร้อมทั้งมีระบบนัดหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่ง อีกทั้งยังพัฒนาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องตามกฎหมาย UN และ EU เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถประกอบการขนส่งและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวในการยกระดับคุณภาพในการให้บริการและความปลอดภัยในขณะทำการขนส่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภาครัฐในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

jumboslot

ด้านนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาเป็นอย่างดี ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ สำนักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนระบบรองรับการยื่นเอกสารแบบออนไลน์บนระบบ Biz Portal สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. สนับสนุนระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. รองรับมาตรฐาน วิธีการ กระบวนงานต่างๆ และการออกเอกสารในรูปแบบ e-license สร้างความเชื่อมั่นในเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้และมีผลในทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตประกอบการขนส่งในรูปแบบกระดาษทุกประการ กรมบัญชีกลาง สนับสนุนการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment สำหรับกรมการขนส่งทางบก ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และให้บริการดูแลใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง พร้อมผลักดันกระบวนงานต่างๆ ของหน่วยงานเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในระยะแรกจะนำร่องใช้งานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องยื่นคำขอ ณ สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก และในระยะถัดไปจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงกระบวนงานด้านประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการในทุกมิติ ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ (Paperless) ลดระยะเวลา ลดต้นทุน และมีความทันสมัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0

slot

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างต้นแบบตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับเป็นต้นแบบให้ผู้ผลิตในประเทศนำไปผลิต

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างต้นแบบตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร สำหรับเป็นต้นแบบให้ผู้ผลิตในประเทศนำไปผลิต เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล
วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ณ ศูนย์ทดสอบยานยนต์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะอนุกรรมการด้านการศึกษาวิจัยฯ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์การทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างตัวถังรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย

joker123

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนา ยกระดับมาตรฐานด้านวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงมีแนวทางในการปรับปรุงความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของตัวรถโดยสารซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก โดยได้ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เป็นผู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารมาตรฐานต้นแบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ภายใต้โครงการศึกษา

สล็อต

ออกแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัย เป็นการยกระดับความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสารให้มีความปลอดภัยในการใช้งานสามารถลดความรุนแรงที่จะเกิดแก่ทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารจากการเกิดอุบัติเหตุการพลิกคว่ำ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรฐานสากลของข้อกำหนดสหประชาชาติ (United Nation Regulation) UN R66 (UNIFORM TECHNICAL PRESCRIPTIONS CONCERNING THE APPROVAL OF LARGE PASSENGER VEHICLES WITH REGARD TO THE STRENGTH OF THEIR SUPERSTRUCTURE)

สล็อตออนไลน์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การทดสอบในครั้งนี้ เป็นการทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังรถโดยสารที่ผู้ศึกษาวิจัยและพัฒนาได้ออกแบบและพัฒนาความแข็งแรง โดยใช้การจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ ภายใต้ปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ศักยภาพในการผลิตโครงสร้างตัวถังของผู้ผลิตในประเทศ การใช้วัตถุดิบภายในประเทศ การออกแบบให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมเชิงวิศวกรรม และด้านต้นทุน เป็นต้น พร้อมทั้งได้จำลองน้ำหนักของรถ และผู้โดยสารเสมือนจริงมาทำการพลิกคว่ำว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในการใช้งานหรือไม่ โดยโครงสร้างตัวถังที่ยุบตัวหลังจาก

jumboslot

การกระแทกพื้น ต้องไม่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยที่จำลองไว้เป็นพื้นที่ของผู้โดยสาร จึงจะถือว่าโครงสร้างตัวถังรถมีความแข็งแรงที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะใช้งาน เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและตามมาตรฐานสากลของข้อกำหนดสหประชาชาติ (United Nation Regulation) UN R66 สำหรับต้นแบบโครงสร้างตัวถังรถโดยสารที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ทางผู้พัฒนาจะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดรายละเอียดสำหรับเป็นต้นแบบผลิตโครงสร้างตัวถังรถโดยสารเพื่อให้ผู้ผลิตในประเทศนำไปผลิตให้มีความแข็งแรงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายกับกลุ่มรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ รถที่มีการเปลี่ยนตัวถัง และรถที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ได้แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 แล้วนำมาจดทะเบียนใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนตัวถัง โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ตามแนวทางการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

slot

« Older posts

© 2021 Leclandesdivorcees

Theme by Anders NorenUp ↑