กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รางวัล จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใน
สาขารางวัลบริการภาครัฐ นับเป็นการรับรางวัลต่อเนื่องติดต่อกัน 18 ปีซ้อน (ปี 2546-2563) รวมทั้งสิ้น 94 รางวัล
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในสาขารางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ ประเภทพัฒนาการบริการ จำนวน 2 รางวัล จากผลงาน DLT Smart Queue และผลงาน Application Rayong School Bus Driver for Road Safety และประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน 1 รางวัล จากผลงานการให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ตั้งแต่ปี 2546 – 2563 รวมทั้งสิ้น 94 รางวัล
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนให้มีความทันสมัย ปลอดภัย ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการในทุกด้านและการให้บริการประชาชน จึงทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ที่สะท้อนถึงความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ ทั้งการพัฒนาระบบราชการและการให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ โดยในปี พ.ศ. 2563 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัลเลิศรัฐ ในสาขาบริการภาครัฐ ระดับดี จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

DLT Smart Queue ระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เป็นการเพิ่มทางเลือกและเป็นรูปแบบการอำนวยความสะดวกจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการให้บริการประชาชนอย่างคล่องตัว โดยประชาชนที่ต้องการติดต่องานด้านใบอนุญาตขับรถ ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านการตรวจสภาพรถ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อเข้ารับบริการกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ต้องการเข้ารับบริการด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ลดขั้นตอน ลดระยะเวลารอคอย ใช้เวลาติดต่อราชการน้อยลง ได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
Application Rayong School Bus Driver for Road Safety โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่รถรับ-ส่งนักเรียน โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อติดตามการเดินทางของรถรับ-ส่ง นักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดระยอง ในการตรวจสอบและติดตามตำแหน่งของรถด้วยระบบ GPS ทราบข้อมูลของพนักงานขับรถได้ทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถ รวมถึงยังสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่อรถมีความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดกรมการขนส่งทางบก พร้อมขยายผลดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

joker123

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

การให้บริการข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ Smart Bus Terminal ซึ่งเป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยระบบ Smart Bus Terminal เป็นการนำเทคโนโลยี GPS ที่กรมการขนส่งทางบกใช้ในการติดตามตำแหน่งรถโดยสารสาธารณะมาต่อยอดประยุกต์ใช้กับรถโดยสารประจำทางที่มีเงื่อนไขต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทำให้รู้เวลารถเข้าออกสถานีขนส่งผู้โดยสารล่วงหน้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนและ

สล็อต

นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลแบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Bus Terminal และจอแสดงตารางการเดินรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 81 แห่ง และขยายผลการให้บริการระบบ Smart Bus Terminal เพิ่มเติมภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอีก จำนวน 15 แห่ง ส่งผลให้มีสถานีขนส่งผู้
โดยสารที่มีจอแสดงข้อมูลการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนแล้ว จำนวน 96 แห่ง ในปัจจุบัน เป็นการยกระดับความเชื่อมั่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถวางแผนการเดินทาง บริหารจัดการเวลาได้อย่างคุ้มค่าและลงตัว ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนคนส่วนใหญ่ ทั้งประเทศให้ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างเสมอภาคเท่าเทียม

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า การได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 นี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังความสามารถของบุคลากรของกรมการขนส่ง

jumboslot

ทางบกทุกระดับที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน พัฒนางานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อผลักดันและพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ มุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนทั้งระบบให้มีคุณภาพและปลอดภัย บรรลุวิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นสานต่อความสำเร็จสู่เป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

slot