กรมการขนส่งทางบก เผย!!! ความคืบหน้าโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน
Transport Safety Manager มีผู้จัดการความปลอดภัยฯ นำร่องแล้ว 7 ราย คาดภายในปี 2562 มีผู้จัดการความปลอดภัยฯมากกว่า 4,000 ราย ครอบคลุมการขนส่งทางถนนทุกประเภท

joker123

วันนี้ (15 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และคณะผู้บริหาร นำสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองไทย” ตามโครงการสื่อสารสร้างจิตสำนึกปลอดภัย เสริมความใส่ใจบนท้องถนนของเรา โดยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย การเยี่ยมชมการดำเนินการตามนโยบายกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบโดยทั่วกัน

สล็อต

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกในประเทศไทยจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้ายการขนส่งทางถนน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และเสริมสร้างระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาการกำหนดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน โดยศึกษารูปแบบการบริหารจัดการความปลอดภัยทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ นำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนครอบคลุมทุกประเภทการขนส่ง (รถโดยสารประจำทาง, รถโดยสารไม่ประจำทาง, รถบรรทุกไม่ประจำทาง, รถบรรทุกส่วนบุคคล, รถบรรทุกวัตถุอันตราย) และจัดทำคู่มือด้านความปลอดภัย เช่น คู่มือการปฏิบัติงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและรองรับการทำงานของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน

สล็อตออนไลน์

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใต้โครงการศึกษาฯ ดังกล่าวได้คัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งนำร่องที่มีความพร้อม จัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนเพื่อทำหน้าที่ตามภารกิจตามผลการศึกษาจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท ขนส่ง จำกัด สาย 956 เส้นทางกรุงเทพ-แม่สอด, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(จตุจักร), บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท พันทิพย์ (1970) จำกัด, บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี่น้องขนส่ง โดยจะรวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ผลการทำหน้าที่และนำมาพัฒนาปรับปรุงกำหนดบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนต่อไป คาดว่าผลการศึกษา จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2562 ตั้งเป้ามีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนมากกว่า 4,000 คน

jumboslot

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ในระหว่างดำเนินโครงการศึกษา กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ภาคสมัครใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเป็น Transport Safety Manager ต่อไปในอนาคต รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบความพร้อมเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนรองรับเทศกาลปีใหม่ 2562 อาทิ การตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking เพื่อควบคุมการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดการเดินรถ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ และตรวจสอบความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 604 ราย สามารถตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน”

slot