กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 บทพิสูจน์โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถ
ใช้ GPS” ต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการ ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ

joker123

วันนี้ (6 ธันวาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยนายกมล บูรณพงศ์, นายเชิดชัย สนั่นศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards จากความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนและจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนที่ได้รับการยอมรับจากสังคมสาธารณะ

สล็อต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยทางถนน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ นำสู่ความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามการเดินรถทุกคันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย สังคมสาธารณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเป็นรูปธรรมด้วยข้อมูล Online แบบ Real-time ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถการ

สล็อตออนไลน์

แข่งขันและโลจิสติกส์ของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยี GPS Tracking มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถ เริ่มจากการใช้กับรถขนส่งวัตถุอันตราย ก่อนจะเริ่มประกาศใช้กับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนาด 10 ล้อขึ้นไป เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สำหรับรถจดทะเบียนใหม่ต้องติดตั้ง GPS พร้อมเครื่องบ่งชี้ผู้ขับรถในทันที กรณีที่ได้ติดตั้ง GPS ไว้แล้วกำหนดให้ต้องสามารถเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลให้กับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS กรมการขนส่งทางบก และสำหรับรถที่ยังไม่ได้ติดตั้งต้องดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามกำหนดแบ่งเป็นรถโดยสารสองชั้นต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2559 รถตู้โดยสารประจำทางหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด) ต้องติดตั้ง GPS ภายใน 31 มีนาคม 2560 รถโดยสารสาธารณะทั้งประเภทประจำทางและไม่ประจำทาง และรถลากจูงต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทไม่ประจำทางต้องติดตั้งภายในปี 2561 และรถบรรทุกสิบล้อประเภทส่วนบุคคล ต้องติดตั้งภายในปี 2562 ซึ่งปัจจุบันมีรถที่เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแล้วจำนวนกว่า 230,000 คันทั่วประเทศ
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ออกแบบระบบบริหารจัดการเชิงป้องกัน วางระบบควบคุมกำกับดูแลผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง

jumboslot

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามผู้ขับรถที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนด หรือไม่ใช้ใบอนุญาตขับรถเพื่อแสดงตัวตนของพนักงานขับรถ อีกทั้งประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” เมื่อพบรถโดยสารหรือรถบรรทุกที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ส่งผลให้ทุกภาคส่วนสามารถประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการระงับเหตุได้อย่างทันสถานการณ์ จึงเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมพฤติกรรมการขับรถ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งยังทำให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เกิดตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่สังคมสาธารณะด้วย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ในนามของกรมการขนส่งทางบก การได้รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนและเปลี่ยนโฉมหน้าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศสู่ความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

slot