กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยและ บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย พัฒนาระบบ
การประเมินเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับความเป็นจริง ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลและประวัติการเดินรถ Online แบบ Real-time ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยที่มีคุณภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS

joker123

วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS กับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย นายคมสัน ทองตัน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยบริษัท วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงภัย จำกัด โดยนายธีรพล อัศวธิตานนท์ กรรมการ เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและภาคประกันภัย เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking ภายใต้โครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

สล็อต

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยการกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP รวมถึงรถประเภทอื่นๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการ นำข้อมูลการเดินรถมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้วนั้น ยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการขนส่ง การใช้พลังงาน ต้นทุนการเดินรถ ตลอดจนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จากประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากระบบการติดตามเดินรถด้วย GPS Tracking กรมการขนส่งทางบกจึงกำหนดนโยบายช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งที่ให้ความร่วมมือติดตั้ง GPS Tracking ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสามบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย

สล็อตออนไลน์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ประกอบการที่มีบันทึกประวัติการเดินรถดี ไม่มีอุบัติเหตุ ข้อมูลดังกล่าว ภาคประกันภัยจะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินเบี้ยประกันภัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยของผู้ประกอบการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและการแข่งขันของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วนั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ภาคประกันภัยสามารถนำข้อมูลประวัติการเดินรถของผู้ประกอบการมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะรายมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคประกันภัย ด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้น ผ่านการทำงานของศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ภาคประกันภัยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเทคโนโลยี เพิ่มเติม

jumboslot

ทั้งนี้ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบการที่ติด GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีประวัติพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี ไม่เกิดอุบัติเหตุ จะได้รับการพิจารณาส่วนลดเบี้ยประกันภัยเป็นพิเศษ ส่วนผู้ประกอบการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้ง GPS Tracking ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดต่อเพื่อขอรับส่วนลดค่าเครื่องและค่าติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2841-5050

slot