กระทรวงคมนาคม พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนรถให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เร่งจัดทำ แอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS ติดตามรถได้เพื่อความปลอดภัย ผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการได้
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้กรมการขนส่งทางบก จัดทำแอปพลิเคชันสำหรับเป็นทางเลือกให้รถแท็กซี่ใช้แทน GPS โดยต้องมีความสามารถในการติดตามรถแท็กซี่ เพื่อความปลอดภัย และผู้โดยสารสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันได้ในขณะเดียวกัน เพื่อความสะดวกและเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถ TAXI เพื่อความปลอดภัยผ่านแอปพลิเคชัน โดยคาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและสร้างความเข้าใจกับผู้ขับรถแท็กซี่

joker123

พร้อมกันนี้ได้ให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาบริการรถรับจ้างทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการมีรายได้เสริมและเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการให้บริการการเดินทาง โดยเรียกใช้บริการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นิยมของประชาชน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนยังไม่สามารถนำมาจดทะเบียน ให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ดังนั้น จึงกำหนดให้มีรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอีกแบบหนึ่ง โดยการเรียกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับประชาชน และส่งเสริมให้ ผู้ขับรถยนต์ดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพได้ถูกต้องตาม

สล็อต

กฎหมาย ทั้งนี้ จะได้มีการกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข การจดทะเบียนและผู้ขับรถ เจ้าของรถต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง คนขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องจัดทำประกันภัยสำหรับรถยนต์สาธารณะ ส่วนรถยนต์ที่จะนำมาเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสองตอน รถยนต์นั่งสองตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน รถยนต์นั่งสามตอนแวน หรือรถยนต์ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี และจะกำหนดขนาดรถที่ให้บริการ ที่มี

สล็อตออนไลน์

ความหลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน เมื่อดำเนินการเปลี่ยนประเภทเป็นรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ต้องแสดงเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดไว้ที่ตัวรถ โดยจะมีการกำหนดแบบของเครื่องหมายและตำแหน่งการติดตั้ง ส่วนทะเบียนรถยังคงใช้หมายเลขและแผ่นป้ายทะเบียนที่เป็นทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลเดิม อย่างไรก็ตาม รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงกำหนดให้มี อายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก

jumboslot

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวทิ้งท้ายว่า ระหว่างที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกกฎหมาย ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาให้บริการระบบแอปพลิเคชันในการเรียกรถให้สอดคล้องกับต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับทุนทะเบียนบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม รวมทั้งการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในกฎหมายสมควรจะให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแก้ได้ตามสถานการณ์หรือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งรัดการดำเนินการออกฎหมายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการทั้งสองเรื่องได้พร้อมกัน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

slot