กรมการขนส่งทางบก ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

joker123

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้มงวดกรณีที่ผู้โดยสารมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้ปฏิบัติตามนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภาคการขนส่งผู้โดยสาร และได้สั่งการให้จำกัดเวลาในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั่วราชอาณาจักร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

สล็อต

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้ (4 เมษายน 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ มหาสารคาม ชุมพร ตรัง นครพนม ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สมุทรปราการ ชัยภูมิ อุตรดิตถ์ ร้อยเอ็ด พิษณุโลก สระแก้ว ปทุมธานี นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ นครราชสีมา ลพบุรี กระบี่ อุทัยธานี ระยอง เลย นนทบุรี สุโขทัย กาญจนบุรี นครปฐม ลำพูน สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่ง

สล็อตออนไลน์

ผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองของจังหวัด ต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้อง
สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และให้ประชาสัมพันธ์การปรับเวลาให้บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบด้วย

jumboslot

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมืออยู่เสมอ เพื่อป้องกันการติดต่อ

slot